کارت خرید

هاست میزبانی - سیپنل

پلن یک
 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها
پلن دو
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها
پلن سه
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها
پلن چهار
 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها
پلن پنج
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سیپنل کنترل پنل
 • نامحدود ادان دومین و ساب دومین
 • بله وب سرور LiteSpeed
 • بله نصب رایگان سایت ساز ها